ارزیابی رنگهای صنعتی

ارزيابي رنگهاي مورد مصرف در صنعت

الف- رنگها با مقاومت شيميايي بالا

اين نوع رنگها براي قطعاتي بكار مي روند كه يا در داخل مواد شيميايي غوطه ور باشند ويا اينكه تحت پاشش مواد شيميايي قرار گيرند در زير اين نوع رنگها بهمراه مزايا ، محدوديت و نوع كاربرد آن آورده   مي شود :

  • اپوكسي رزين دو جزئي :
مزايا محدوديت نوع كاربرد
مقاومت قليايي و سايشي  خوب

چسبندگي بالا به  سطح خصوصا سطوح فلزي

مقاومت آبي نسبتا خوب

دوجزئي است
 طول عمر  دو جزء مخلوط شده(Pot-Life) محدود است.
عيب گچي شدن  (Chalking) دارد.
دماي سطح براي  اعمال بيش از ۵ درجه سانتيگراد   بايستي باشد
كف طبقات

آستر داخل تانكهاي مواد شيميايي

فاضلاب ها

ماشين آلات

توجه۱- در اپوكسي رزين دو جزئي اگر جزء دوم آمين باشد مقاومت شيميايي از زماني كه جزء دوم آميد باشد بالاتر است. اما پلي آميدها نسبت به پلي آمين ها كمتر سمي مي باشند. همينطور مقاومت آبي پلي آميدها از پلي آمين ها بيشتر است.

توجه۲- پخت رزين هاي اپوكسي دو جزئي عمدتا در دماي بيش از ۱۰ درجه سانتيگراد مي باشد بنابراين در روي سطوح سرد نمي توان اعمال گردد چون به درجه مشبك شدن (Cross-Link)  نرسيده و بنابراين خواص خود را بروز  نمي دهند.

 

  • رزين وينيلي :
مزايا محدوديت نوع كاربرد
مقاومت اسيدي و قلياييخوب،

حفظ رنگ و براقيتدر شرايط بيروني خوب ،

مقاومت سايشي خوب ،

مقاومت آبي بالا

روش اعمال عمدتا با اسپري مي باشد چون درصد جامد آن پايين است

مقاومت گرمايي و نقطه اشتغال آن پايين است.

آستري تانكهاي
مواد شيميايي،
تصفيه كننده ها
وتانكهاي آب كه مقاومتهاي شيميايي متوسط تا خوب را ارائه دهد.
  • رزين پلي يورتان پلي اول :
مزايا محدوديت نوع كاربرد
مقاومت شيميايي به خصوصاسيدي خوب مقاومت سايشيعالي
مقاومت آبي بالا
چسبندگي و سختي بالا-
مقاومت
در برابر UV خوب
در دماي زير ۵
درجه سانتيگراد اعمال مي شوند كهعمده ترين مزيت آنهاست.
 

زمان اعمال پوشش بعديروي آن بحراني است قيمتآن بالاست
نسبت اختلاط
بحراني است.

 

 

 

 

پوشش طبقات به عنوان رويه
جهت مقاومت در برابر UVوبراقيت عالي
براي مقاومتهاي
شيميايي متوسط تا عالي

 

 

 

ب- رنگها با مقاومت شيميايي متوسط

اين رنگها براي قطعاتي بكار مي روند كه عمدتا در معرض پاشش مواد شيميايي قرار دارند در زير مزايا و معايب هريك آورده شده است :

 

  • رزين كلرو كائوچو :
مزايا محدوديت نوع كاربرد
مقاومت شيميايي خوب ،
مقاومت آبي به خصوص در حالت غوطه وري خوب
مقاومت سايشي خوب
مقاومت حلالي و دمايي ضعيف پوشش كف طبقات برايشرايط غوطه وري آب،
تانكهاي مواد شيميايي
 

       

  • رزين اپوكسي استر :
مزايا محدوديت نوع كاربرد
مقاومت شيميايي ، سايشي  و آب نسبتا خوب ،   كاربرد آسان حفظ براقيت و رنگي پايين

 

كاربردهاي دروني- آسترهاي مخصوص- مواد شيميايي متوسط- پوشش كف طبقات

 

  

  • كولتاراپوكسي :
مزايا محدوديت نوع كاربرد
مقاومت آبي و شيميايي خوب

 

دوجزئي است
حفظ براقيت رنگ پايين
رنگ تيره دارد
عيب رو افتادن(Bleeding) دارد
پوششهاي بيروني يا آستري لوله ها
آستري تانكهاي روغن و فاضلابها

 

ج- رنگها با مقاومت شيميايي پايين

  • رزين الكيد :
مزايا محدوديت نوع كاربرد
كاربرد آسان
درجه آماده سازي خيلي حساس نيست
قيمت پايين
عمدتا دوام و حفظ براقيت خوب دارد
مقاومت آبي، حلالي و شيميايي و سايشي پايين دارد.
فيلم آن نرم و زمان خشك شدن نسبتا طولاني
براي سطوح بيروني
گاهي به همراه پيگمنت هاي بازدارنده به عنوان آستري در شرايط جوي خورنده
متوسط

توجه۱- لازم به ذكر است كه الكيدها در سه دسته كوتاه روغن(Short oil) و بلند روغن(Long oil) و متوسط روغن(Medium oil) موجود است كه نوع كوتاه و متوسط روغن ان مصرف صنعتي بيشتري دارد.

توجه۲- يك نوع ديگر بر پايه الكيد-سيليكون موجود است كه از رزين سيليكوني جهت بهبود خواص دمايي الكيد به كار مي رود و عمدتا براي دماهاي در حدود ۱۲۰درجه سانتيگراد بر روي لوله ها عايق بندي نشده و ديگر تجهيزات در محدوده دمايي تعيين شده در شرايط سولفوري  و رطوبت نسبي كمتر از ۵۰ درصد به كار مي رود.

د- رنگهاي مقاوم در دماي بالا

  • سيليكون رزين :
مزايا محدوديت نوع كاربرد
تا دماي تقريبا ℃ ۷۰۰-۵۰۰مناسب است
براي كاربردهاي دروني و بيروني به كار مي رود
قيمت بالا
انعطاف پذيري كم
مقاومت شيميايي آن زياد نيست.
بويلرها
كوره ها
مبدل هاي حرارتي
 

 توجه : اين رنگها بر حسب نوع و درصد پودرهاي فلزي ( پيگمنت هاي فلزي ) كه در آنها به كار مي رود تا دماهاي حتي ۷۵۰ درجه سانتيگراد به كار مي رود.

 

ه- رنگهاي ويژه كه عمدتا به عنوان آستري به كار مي رود و به خاطر حضور روي با درصد بالا باعث رفتار گالوانيكي مي شود.

۱-پوشش هاي آلي بر پايه روي (Zink rich coating)

مزايا محدوديت نوع كاربرد
مقاومت حلالي پايين

مقاومت سايشي پايين

 

 

آماده سازي سطوح بحراني نمي باشد
مقاومت دمايي بالا
  
آستري هاي ضدزنگ دردما بالا
تجهيزات بيروني در محيطهاي خورنده به خصوص اتمسفر

 

۲-پوششهايي بر پايه روي غير آلي عمدتا اتيل سيليكات ها

مزايا محدوديت نوع كاربرد
مقاومت حلالي ،
مقاومت سايشي
و
مقاومت رطوبت بالا
 

مقاومت قليايي و اسيدي نسبتا ضعيف

 

آستري تانكهاي حلال
كوره هاي دماي بالا
تجهيزات بيروني قسمتهاي خورنده و درصد سولفور بالا(۲ درصد)و رطوبت نسبي بالا حتي ۵۰درصد

 توجه۱- پوششهاي آلي بر پايه روي بر حسب اينكه از چه نوع رزين آلي استفاده شود مقاومت هاي شيميايي متفاوت خواهد بود. مثلا اگر از اپوكسي سرشار از روي(Zinc rich Epoxy) استفاده شود مقاومت شيميايي عالي خواهد داشت يا به عبارتي از گروه (۱) به همراه درصد بالاي روي استفاده شود.

توجه۲- البته تقسيم بندي هاي انواع و اقسام رنگها بر اساس نوع بيندر ، كه در جدول فوق ارائه شده است بر حسب نوع پيگمنت هاي بكار رفته از جمله پودر روي ، فسفات روي، كرومات روي، اكسيد آهن ميكاسيوس  و همينطور ضخامت فيلم مقاومت ها تشديد يا تقليل خواهند يافت به عنوان نمونه پوشش اپوكسي همرا ه پودر ميكاسيوس (MIO) مقاومت شيميايي بالاتر و در برابر رطوبت بيشتر نسبت به نوع بدون آن مقاوم است . لازم به ذكر است كه اكثر رنگهاي مورد بررسي قرار گرفته را شركتهاي رنگسازي داخلي توليد مي كنند. رنگ  پلي يورتان قابل پخت با رطوبت (Moisture curing) به جهت نگاهداري و شرايط انبارداري عمدتا در داخل توليد نمي شود كه تفاوت آن با پلي يورتان-پلي اُل در اين است كه يك جزئي است بنابراين اختلاط بحراني ندارد و كاربرد آن ساده است كه عمدتا جهت تاسيساتي با رطوبت بالا به كار مي رود.